kait_kenkoiryo

神奈川工科大学の看護学部看護学科、工学部臨床工学科、応用バイオ科学部栄養生命科学科の3学科は、2020年4月に健康医療科学部のもとに再編しました。 理系の基盤教育、実験研究を行ってきた理工系大学の強みを活かし、これからの看護師、臨床工学技士、管理栄養士の養成を目指します。